previous sub-section
next sub-section

T

TACITUS

Annales

2.83 315

16.33-35 258

Dialogus

16 198

TERTULLIAN

De pallio

6 232 , 290

6.2 274

THEOCRITUS

Anth. Gr.

6.664 146

THUCYDIDES

2.37 30

2.41 30

1.70 31

TIMON OF PHLIUS

frag.

12 157


previous sub-section
next sub-section