previous sub-section
next sub-section

E

EPHIPPUS

frag. 14 76

EPICTETUS

Diss.

1.2.28 260

3.1.26 111

3.1.42 111

4.1.123 259

4.8.17 258

EUNAPIUS

VS

458 308

465 288

473 309

487 308

492 308

EUSEBIUS

Hist. eccl.

5.8.11 157

AULUS GELLIUS

12.1 254


previous sub-section
next sub-section