Preferred Citation: Goodman, Bryna. Native Place, City, and Nation: Regional Networks and Identities in Shanghai, 1853-1937. Berkeley:  University of California Press,  c1995 1995. http://ark.cdlib.org/ark:/13030/ft0m3nb066/


 

Q

Qianjiang Huiguan, 34 , 238

Qianye Gonghui, 37

Qingdao, 263

Qingjinhui. See Blue Turban Society

Qingming (day of sweeping graves), 26

Qingpu tongxianghui , 224 n14

Qingshouhui. See Blue Hand Society

Quan Hui xiehui (All-Anhui Consultative Committee), 40 n60, 239

Quan-Zhang Huiguan, 17 , 22 , 50 n7, 74 n59, 210 , 288 . See also Li Xianyun

Quan Zhe gonghui (All-Zhejiang Association), 40 n60, 239

Quan Zhe Lü Hu Tongxianghui, 237 , 264

Quanzhou (Fujian) sojourners, 34 , 77


 

Preferred Citation: Goodman, Bryna. Native Place, City, and Nation: Regional Networks and Identities in Shanghai, 1853-1937. Berkeley:  University of California Press,  c1995 1995. http://ark.cdlib.org/ark:/13030/ft0m3nb066/