Preferred Citation: Goodman, Bryna. Native Place, City, and Nation: Regional Networks and Identities in Shanghai, 1853-1937. Berkeley:  University of California Press,  c1995 1995. http://ark.cdlib.org/ark:/13030/ft0m3nb066/


 

D

Dalai Bank, 291

Dan Gui Chayuan, 112 n57

Dang , 40 n59. See also Secret societies

Danyang Lü Hu Tongxianghui, 262

Daotai, 68 n42. See also Cai Naihuang; Ding Richang; Feng Junguang; Lan Weiwen; Liang Ruhao; Liu Yanyi; Rui Cheng; Shao Youlian; Shen Bingcheng; Wu Jianzhang; Wu Xu; Ying Baoshi; Yuan Shuxun

Dapu Tongxianghui, 246 , 262

David Sassoon, Sons and Company, 131

Daxue ("The Great Learning"), 13 , 117

Death ritual, 6 , 10 , 102 , 158 -61

Defense tax, 133 , 134

Deng Xiaoping, 306 , 311

Deng Zhongxia, 233

Dialects, 9 , 15 -16

Dianchuntang, 77 -78, 78 n66, 186 n20, 185 , 190 n32, 210

Dianshi Studio, 138

Dibao (constables), 64 n34, 97

Dike and Bridge Gang, 72 , 77

Ding Richang, 96 , 97 , 98 , 99 , 106 n47, 139

Ding Richu, 214 -15

Dinghai Huiguan, 237

Dinghai Shangchang Huiguan, 237

Dinghai (Ningbo) sojourners, 36 , 218 , 218 n2

Dinghai Tongxianghui, 302 n96

Disaster relief, 122 , 123 -24, 125 , 218 , 244 -45, 291 n74. See also Floods; War relief


352

Dongting Dongshan Tongxianghui, 219 n5, 289

Double Sword Society, 67 n40, 77

Du Li, 43

Du Yuesheng, 284 , 302 ;

and Pudong Tongxianghui, 278 , 280 -81, 298 , 300

Duan Qirui, 24 -6, 246 n67

Duara, Prasenjit, 312

Duff and David vs. the Swatow Opium Guild, 132

Dunrentang, 36

Dunzitang, 32


 

Preferred Citation: Goodman, Bryna. Native Place, City, and Nation: Regional Networks and Identities in Shanghai, 1853-1937. Berkeley:  University of California Press,  c1995 1995. http://ark.cdlib.org/ark:/13030/ft0m3nb066/